ایونت ارگان ها و سازمان ها

حضور در مراسم های ارگانهای بزرک دولتی تجربه ای متفاوت برای مجموعه روشا به ارمغان آورده است. برگزاری جشن های دانش آموزی و یا جشن های سالانه ارگانها از دیگر توانمندیها و تجربیات مرکز روشا در 15 سال اخیر می باشد. جشنه ای اعیاد و ملی و مذهبی در قالب ها و شکل های مختلف از دیگر توانمندیهای روشا بوده و با توجه به فرهنگ سازمانی ارگانها در کنار انها رضایت و ارامش مدیران مربوزه را فراهم آورده ایم.