ایونت یا رویداد در هرشرکت و سازمانی بخشی اجتناب ناپذیر بوده و در طول سال به فراخور فعالیت ها و خدمات شرکت های خصوصی متنوع می باشد. مجموعه روشا ایونت با رعایت تمامی اهداف و خط مشی شرکت ها ی خصوصی و حتی بین المللی در این بخش به یاری آنها شتافته و تمامی بخش های برگزاری یک ایونت را برعهده می گیرد و با تعامل با مدیران مربوزه شرکت ها مهمترین اتفاق و رویداد را در تقویم آنها به ثبت می رساند. روشا ایونت در بخش های مختلف ایونت شامل مکان یابی تا کوچک ترین فعالیت یک ایونت مانند لیبل ها وگیفت های مهمانان سهم خود را در برگزاری و تحقق آرمان ها ی شرکت ها ایفا می کند.

گستره یک ایونت در یک سازمان می تواند از جشن تقدیر از یک کارمند یا مدیر شروع شده و تا برگزاری جشن سالانه یک سازمان یا رونمایی از خط تولید یک کارخانه بزرگ را با انواع فعالیت ها شامل شود.شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا

شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا