مدیران روشا ایونت

مدیران روشا ایونت با آگاهی از محتویات موردنیاز هر مراسم، برنامه ریزی های آن را انجام داده و بهترین خدمات را بر اساس درخواست مشتری ارائه می دهند

امیر زمانی

رئیس هیئت مدیره

علی گورکی

مدیر عامل