جشن افتتاحیه مراکز تجاری در سه بخش تزئینات بیرونی و داخلی مجموع، تشریفات و پذیرایی مهمانان و بخش برنامه های استیج و دعوت از هنرمندان سرشناس توسط مجموعه روشا ایونت با بهره گیری از جدیدترین و متنوع ترین متدهای مختلف صورت می گیرد. همچنین شرکت روشا ایونت در سالیان اخیر با همکاری و همفکری مدیران مجتمع ها اقدام به تدوین کمپین جشنواره ها و فستیوال های مجموعه ها می نماید چرا که به اعتقاد و تجربه ما زنده ماندن و پویایی یک مرکز تجاری به برگزاری مدون جشنواره ها و فستیوالهای هدفمند و دنباله دار وابسته می باشد.

- حرکت در جهت برندیگ مجموعه ها آرمان ماست.

مجموعه روشا ایونت در طول سالیان توانایی خود را در برگزاری مراسم های افتتاحیه با زمان های محدود و با شرایط آب و هوایی اقلیم های مختلف به اثبات رسانیده و نمود آن تنوع جغرافیایی رزومه این مرکز می باشد.

شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونتشرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونتشرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت

شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت

شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت

شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت

شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت
شرکت رویداد سازان روشا ایونت