حضور در مراسم های ارگانهای بزرک دولتی تجربه ای متفاوت برای مجموعه روشا ایونت به ارمغان آورده است. برگزاری جشن های دانش آموزی و یا جشن های سالانه ارگانها از دیگر توانمندیها و تجربیات مرکز روشا ایونت در 15 سال اخیر می باشد. جشنه ای اعیاد و ملی و مذهبی در قالب ها و شکل های مختلف از دیگر توانمندیهای روشا ایونت بوده و با توجه به فرهنگ سازمانی ارگانها در کنار انها رضایت و ارامش مدیران مربوزه را فراهم آورده ایم.شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا
شرکت رویداد سازان روشا